ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Οι ακόλουθοι Όροι Χρήσης και Συναλλαγής διέπουν τη χρήση του ιστοτόπου https://cfshellas.gr (εφεξής “ιστοσελίδα”), το περιεχόμενό του, εν γένει, καθώς και τις υπηρεσίες που διατίθενται από την εταιρεία με την επωνυμία “Cargo & Freight Services Ε.Π.Ε.”(“CFS”, “εμείς”, “εμάς”, “μας”), μέσω της Ιστοσελίδας. Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης και Συναλλαγής πριν εγγραφείτε στις Υπηρεσίες μας. Σας συνιστούμε επίσης, να επανεξετάζετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους Όρους Χρήσης για τυχόν ενημερώσεις ή αλλαγές. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης ή με την Πολιτική Απορρήτου, παρακαλούμε να ΜΗΝ εγγραφείτε στις Υπηρεσίες μας και να ΜΗ χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο.

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. ΕΝΝΟΙΕΣ

α. Όπου αναφέρονται οι όροι “η εταιρεία” ή “η πάροχος” ή “η διαμεσολαβήτρια΄΄ εννοείται η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία “Cargo & Freight Services Ε.Π.Ε.” η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός 26ης Οκτωβρίου, αριθμός 90, Τ.Κ. 54628, τηλ. 2310 520 006, e-mail info@cfs-hellas.gr, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137656106000, αρ. ΑΦΜ 800707787, μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ενώ όπου αναφέρονται οι όροι “ιστοσελίδα” ή “πλατφόρμα” ή “ιστοσελίδα – πλατφόρμα”, εννοείται το λογισμικό κυριότητας της εταιρείας “Cargo & Freight Services Ε.Π.Ε.”, το οποίο φιλοξενείται στη διεύθυνση https://cfshellas.gr.

β. Όπου αναφέρεται ο όρος “χρήστης”, εννοείται ο συμβεβλημένος – εγγεγραμμένος συνδρομητής της ιστοσελίδας – πλατφόρμας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

γ. Όπου αναφέρεται ο όρος “φορτίο”, εννοείται η προσφορά ή αναζήτηση ή ανταλλαγή σύμβασης μεταφοράς πραγμάτων.

δ. Όπου αναφέρονται οι όροι “μεταφορέας” ή “προμηθευτής” ή “παραγγελιοδόχος”, εννοείται ο αναλαμβάνων την εκτέλεση του μεταφορικού έργου.

ε. Όπου αναφέρονται οι όροι “υπηρεσίες μας” ή “υπηρεσίες πλατφόρμας” ή υπηρεσίες ιστοσελίδας”, εννοείται η ανάθεση μεταφοράς φορτίου στην εταιρεία ή η προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσης στην εταιρεία ή η σύναψη συμβάσεων μεταξύ των χρηστών και της ιστοσελίδας – πλατφόρμας.

στ. Όπου αναφέρονται οι όροι “όροι χρήσης και συναλλαγής” ή “όροι χρήσης” ή “Παράρτημα” ή “Το/στο παρόν” “η/στην παρούσα”, εννοείται το παρόν κείμενο, στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που πηγάζουν από τη χρήση αυτή. Είναι, δηλαδή, η συμφωνία μεταξύ εταιρείας και χρηστών και δεσμεύει απόλυτα τα μέρη. Καμία τροποποίηση της συμφωνίας δεν θα είναι ισχυρή, αν δεν έχει ενσωματωθεί στο παρόν κείμενο. Το παρόν διέπεται και συμπληρώνεται από το ελληνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο. Σε περίπτωση όμως, που κάποια διάταξή του παρόντος έρχεται σε αντίθεση με κανόνα δικαίου, καθίσταται αυτή ανίσχυρη, χωρίς όμως να επηρεάζεται η ισχύς των υπόλοιπων διατάξεων και της συμφωνίας εν γένει.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Για να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες μας, απαιτείται να είστε άνω των 18 ετών. Οφείλετε δε, να παρέχετε πλήρη, αληθή, ακριβή και έγκυρα στοιχεία κατά την εγγραφή σας, καθώς και να τα διατηρείτε και να τα ενημερώνετε (όταν προκύπτει κάποια μεταβολή) καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης της πλατφόρμας.

3. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η εγγραφή πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση των στοιχείων του φυσικού ή νομικού προσώπου. Κατά τη διαδικασία εγγραφής και πριν την ολοκλήρωση αυτής, οι υποψήφιοι χρήστες οφείλουν να μεταφορτώσουν στην ιστοσελίδα τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά/έγγραφα.
ⅰ. Προκειμένου για φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προσφέρει φορτίο:

α) εμπορική εταιρεία β) διακριτικός τίτλος εταιρείας γ) ΑΦΜ δ) χώρα ε) καταστατικό της εταιρείας στ) τηλέφωνο επικοινωνίας ζ) όνομα προσώπου επικοινωνίας η) περιοδικότητα ΦΠΑ

ⅰⅰ. Προκειμένου για φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προσφέρει φορτηγό:

α) εμπορική εταιρεία β) διακριτικός τίτλος εταιρείας γ) ΑΦΜ δ) χώρα ε) καταστατικό της εταιρείας στ) τηλέφωνο επικοινωνίας ζ) όνομα προσώπου επικοινωνίας η) περιοδικότητα ΦΠΑ θ) άδεια μεταφοράς ι) ασφαλιστήριο συμβόλαιο κ) CMR

4. ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την ορθότητα των στοιχείων που δηλώνουν στην ιστοσελίδα και για την προστασία του απορρήτου του προσωπικού τους Ονόματος Χρήστη και Κωδικού Πρόσβασης. Για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση τα μέλη – χρήστες οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα την εταιρεία. Η εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι κανενός για την ορθότητα των δηλωθέντων, από τους χρήστες, στοιχείων. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβεια, αναλήθεια, παραποίηση ή πλαστότητα των παραπάνω εγγράφων. Σε περίπτωση εγγραφής νομικού προσώπου ως χρήστη, πρέπει να αναφέρεται το όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας, καθώς και η πλήρης επωνυμία του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων, ο χρήστης οφείλει να ενημερώσει άμεσα, για τα νέα του στοιχεία, τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ή/και διορθώσει, τα μεταβληθέντα στοιχεία του, στον ηλεκτρονικό λογαριασμό του, όταν αυτό είναι δυνατόν.

5. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ

Με την εγγραφή στην ιστοσελίδα – πλατφόρμα, ο χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης, όπως αυτοί περιγράφονται στο παρόν παράρτημα, συναινεί στις διαδικασίες της ιστοσελίδας και δίνει τη συγκατάθεσή του όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω (Ενότητα Β – Πολιτική Απορρήτου και GDPR). Οι όροι της ιστοσελίδας – πλατφόρμας, ως περιγράφονται στο παρόν παράρτημα, είναι αδιαπραγμάτευτοι. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους, άνευ προειδοποίησης. Για τον λόγο αυτό, συνίσταται, οι χρήστες να εξετάζουν τους όρους ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η συναίνεση του χρήστη, στους τροποποιημένους όρους, θεωρείται δεδομένη, εάν αυτός δεν εκφράσει άμεσα αντίθετη γνώμη και το αργότερο εντός ενός (1) μήνα από την τροποποίηση. Ενώ, οι όροι και οι υποχρεώσεις, που τυχόν έχει θέσει ο χρήστης για τους αντισυμβαλλόμενούς του, δεν είναι δεσμευτικοί για την εταιρεία, ακόμη κι αν αυτή δεν αντιτίθεται ρητά σε αυτούς.

6. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι παρεχόμενες, στην παρούσα ιστοσελίδα – πλατφόρμα, υπηρεσίες είναι η ανάθεση μεταφοράς φορτίου στην εταιρεία ή η προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσης στην εταιρεία ήτοι, η σύναψη συμβάσεων μεταξύ των χρηστών και της ιστοσελίδας – πλατφόρμας. Τα προσφερόμενα προς μεταφορά φορτία και τα φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσης που θα συμβάλλονται με την εταιρεία οφείλουν να είναι ασφαλισμένα. Σε περίπτωση ζημίας, η εταιρεία δεν οφείλει αποζημίωση σε χρήστη ή άλλο πρόσωπο.

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες οφείλουν να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα – πλατφόρμα σύμφωνα με τις αρχές των χρηστών και συναλλακτικών ηθών και της καλής πίστης. Η χρήση της ιστοσελίδας – πλατφόρμας δεν πρέπει να αντίκειται στο δίκαιο της Ελλάδας και της Ε.Ε., καθώς και στις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Η εταιρεία, κάτοχος της ιστοσελίδας – πλατφόρμας, δεν ευθύνεται για τυχόν αθέτηση υποχρεώσεων ή για τυχόν αδικοπραξίες μεταξύ των χρηστών, την πλήρη ευθύνη των οποίων φέρουν οι χρήστες. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση των χρηστών στην ιστοσελίδα – πλατφόρμα σε περίπτωση παραβίασης των όρων του παρόντος, των χρηστών ηθών, των συναλλακτικών ηθών, της καλής πίστης, καθώς και του ελληνικού και ενωσιακού δικαίου και των σχετικών Διεθνών Συνθηκών.

8. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη της εταιρείας κάποια παραβίαση, εκ μέρους χρήστη, του παρόντος ή λάβει η εταιρεία κάποια διαμαρτυρία από έτερο χρήστη για μη εκτέλεση συμφωνημένης, μέσω της ιστοσελίδας – πλατφόρμας, σύμβασης, ειδοποιεί τον ενδιαφερόμενο χρήστη για την παράβαση ή τη διαμαρτυρία και τον καλεί να υποβάλλει τις απόψεις του εντός πέντε (5) ημερών από την ειδοποίηση της εταιρείας προς τον χρήστη. Εάν περάσει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία ή κρίνει η εταιρεία ότι συντρέχει υπαιτιότητα του χρήστη, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τον αποβάλλει από την ιστοσελίδα – πλατφόρμα ή/και να κινηθεί νομικά εναντίον του. Σε περίπτωση αποβολής, δεν επιστρέφεται στον χρήστη το καταβληθέν αντίτιμο μεταφοράς (περί παρέχοντων φορτίων), ούτε καταβάλλεται το συμφωνηθέν αντίτιμο μεταφοράς (περί προμηθευτών φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης ή μεταφορέων).

9. ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ εταιρείας και χρήστη, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, εφαρμοστέο δε, το ελληνικό δίκαιο.

10. ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Η εγγραφή και η χρήση της ιστοσελίδας – πλατφόρμας είναι δωρεάν. Το δε δικαίωμα χρήσης είναι αμεταβίβαστο και ανεκχώρητο.

11. ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε απευθείας επικοινωνία μεταξύ των χρηστών, με παράκαμψη δηλαδή της ιστοσελίδας – πλατφόρμας, μετά τη σύναψη της σύμβασης μεταφοράς ή μετά την εκτέλεση της σύμβασης μεταφοράς, ακόμα και για διαφορετικές μεταφορές που τυχόν προκύψουν στο μέλλον. Η εταιρεία, δηλαδή, θέτει ρήτρα μη ανταγωνισμού σε όλους τους χρήστες της πλατφόρμας, ήτοι αντισυμβαλλόμενούς της, και οι χρήστες την αποδέχονται ανεπιφύλακτα, αφ’ ης στιγμής καθίστανται αντισυμβαλλόμενοι, ήτοι από την εγγραφή τους στην ιστοσελίδα. Η ρήτρα δημιουργεί υποχρέωση στον κάθε χρήστη να αποφεύγει την άσκηση κάθε είδους ανταγωνιστικής δραστηριότητας εναντίον της εταιρείας. Ενδεικτικά, ο κάθε χρήστης υποχρεούται να αποφεύγει: τη διενέργεια μεμονωμένων ανταγωνιστικών πράξεων σε βάρος της εταιρείας, την εκμετάλλευση, για ιδίον όφελος ή προς όφελος τρίτου και εις βάρος της εταιρείας, πληροφοριών που έχει λάβει από ή χάρη στην εταιρεία, να χρησιμοποιεί το πελατολόγιο της εταιρείας, ήτοι έτερους χρήστες της πλατφόρμας, για τους οποίους έλαβε γνώση, άμεσα ή έμμεσα, μέσω της ιστοσελίδας. Οποιαδήποτε προσπάθεια παράκαμψης της πλατφόρμας, όσο έμμεση και αν είναι αυτή, θεωρείται καταστρατήγηση της ρήτρας. Σε περίπτωση παραβίασης του όρου αυτού, η εταιρεία δικαιούται αποζημίωση από καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, τα οποία θα ευθύνονται εις ολόκληρον. Οι χρήστες οφείλουν να ενημερώνουν την εταιρεία, κάτοχο της ιστοσελίδας – πλατφόρμας, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή τους παραβίαση ή απόπειρα παραβίασης της παραπάνω ρήτρας από οποιονδήποτε χρήστη. Διαφορετικά, θα φέρουν ευθύνη αμφότεροι, ως προαναφέρθηκε, εις ολόκληρον.

Β. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ GDPR

1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ιστοσελίδα είναι εναρμονισμένη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/697 (GDPR) και τα στοιχεία του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων είναι: Μαγδαληνή Παπαδοπούλου, τηλ: 2310520006, email: transport.cfs@gmail.com.

2. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Με την εγγραφή, ο χρήστης αποδέχεται τους, αναφερόμενους στο παρόν, όρους, δίδει ρητά την συγκατάθεσή του στη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Αποδέχεται ότι η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων είναι απαραίτητη για την παροχή των υπηρεσιών από την εταιρεία, αλλά και για τη σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων μεταξύ των χρηστών. Ο χρήστης οφείλει να παράσχει με ακρίβεια, ορθότητα, πληρότητα και εγκυρότητα τα στοιχεία που ζητώνται στην Ενότητα Α, παράγραφο 3 του παρόντος. Έγγραφα που ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα, πρέπει να ανανεώνεται η ισχύς τους και να μεταφορτώνεται στη σελίδα το ανανεωμένο έγγραφο τάχιστα.

3. ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται καθ’ όλη την διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας – πλατφόρμας από τον χρήστη, καθώς και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη χρήσης της ιστοσελίδας – πλατφόρμας από τον χρήστη ή από την παύση παροχής των υπηρεσιών από την εταιρεία.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ

Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα της σωστής πληροφόρησης για την επεξεργασία των δεδομένων που παρείχε στην εταιρεία, το δικαίωμα της ανεμπόδιστης πρόσβασης του σε αυτά, το δικαίωμα της άμεσης διόρθωσής τους, όταν παρατηρηθεί λάθος, το δικαίωμα της διαγραφής τους, όταν και όποτε το θελήσει, και το δικαίωμα της μεταφοράς τους, όταν το επιθυμεί, καθώς και το δικαίωμα στην ένσταση όταν φρονεί ότι αυτά χρησιμοποιούνται αθέμιτα. Ο χρήστης δύναται να υλοποιήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά του, στέλνοντας email στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα δεν είναι εμφανή στους έτερους χρήστες. Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια και εγκυρότητα των στοιχείων που δηλώνει.

6. ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο χρήστης με την αίτηση εγγραφής του, συναινεί ρητά στον έλεγχο της φερεγγυότητάς του από την εταιρεία. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην δεχτεί ως χρήστες – συνδρομητές αφερέγγυους υποψήφιους χρήστες, ενώ φυσικά και θα προβεί στην ενημέρωση των αρμοδίων Αρχών, εφόσον κάτι τέτοιο υποπέσει στην αντίληψή της, προς αποφυγή οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας.

7. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Ο χρήστης δύναται να ανακαλέσει την συγκατάθεση συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας των δεδομένων του οποιαδήποτε στιγμή, με δήλωσή του στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων, η οποία θα συνοδεύεται από επιβεβαιωτική τηλεφωνική κλήση εκ μέρους του χρήστη. Τυχόν δήλωση ανάκλησης της συγκατάθεσης του χρήστη, σημαίνει την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης μεταξύ της εταιρείας και του χρήστη και την παύση παροχής υπηρεσιών εκ μέρους της εταιρείας. Σε περίπτωση δήλωσης ανάκλησης συγκατάθεσης του χρήστη, ο χρήστης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν έχει δικαίωμα επιστροφής της χρηματικής συνδρομής (εάν έχει ορισθεί), ακόμα και αν η συνδρομή του δεν έχει λήξει.

8. ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία δε διαβιβάζει τα δεδομένα των χρηστών, με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιονδήποτε τρίτο, παρά μόνο εφόσον είναι απαραίτητο για τη σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων μεταφοράς και μόνο στο αναγκαίο μέτρο. Η εταιρεία συλλέγει και αποθηκεύει τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, παροχής υπηρεσιών, σύναψης συμβάσεων και διαχείρισης πελατολογίου. Η εταιρεία ενδέχεται να στέλνει, μέσω email, εμπορικές προτάσεις σχετικά με διαθέσιμα φορτία ή φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσης, εκτός και αν δηλώσετε ρητά την άρνησή σας, κατά την εγγραφή σας.

9. COOKIES, SESSIONS, PLUGINS

Η ιστοσελίδα ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies, sessions και plugins. Ο χρήστης με την εγγραφή του, δηλώνει ρητά ότι συναινεί στην χρήση τους.

10. NEWSLETTERS

Με την εγγραφή του, κάθε χρήστης, αποδέχεται την αποστολή, από την εταιρεία ενημερωτικών δελτίων και newsletter, μέσω email, τα οποία σκοπό έχουν την ενημέρωση του χρήστη για παρεχόμενες υπηρεσίες, προσφορές κ.λπ.. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν συναινεί στην αποστολή αυτών των προωθητικών μηνυμάτων, οφείλει να δηλώσει ρητά την αντίθεσή του, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

11. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο χρήστης, με την εγγραφή του, συναινεί στην επεξεργασία των δεδομένων, που συλλέγει η εταιρεία, για στατιστικούς σκοπούς, μέσω της Google Analytics και του AdWords.

12. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα των χρηστών αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εταιρεία καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, στο μέτρο του εφικτού, για την προφύλαξη των δεδομένων κάθε χρήστη.

13. EXTERNAL LINKS – PORTALS

Η εταιρεία δε φέρει ευθύνη για τυχόν εξωτερικούς συνδέσμους – πύλες (external links – portals) που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα – πλατφόρμα, όσον αφορά το περιεχόμενό τους, τις πληροφορίες που εμφανίζονται εκεί και τους όρους χρήσης τους.

Γ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

1. Οι πληροφορίες (εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, σχέδια, κείμενα, παρεχόμενες υπηρεσίες κ.λπ.) που δημοσιεύονται στον ιστότοπο, αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας και των εκπροσώπων της, και προστατεύονται από την ελληνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Σε περίπτωση καταπάτησης των πνευματικών δικαιωμάτων της εταιρείας, καθώς και των λοιπών αποκλειστικών της δικαιωμάτων, η εταιρεία νομιμοποιείται να κινηθεί νομικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Tα ονόματα ” transportcfs”, “Πλατφόρμα Διαχείρισης Φορτίων – CFS”, και άλλα σήματα που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο https://cfshellas.gr αποτελούν σήματα κατατεθέντα της “Cargo & Freight Services Ε.Π.Ε.”. Συνεπώς, οι χρήστες αποδέχονται ότι, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση, εκμετάλλευση και η εν γένει χρήση με οποιονδήποτε τρόπο, έστω και μέρους, του περιεχομένου του ιστοτόπου.

2. Τα εμπορικά σήματα της Cargo & Freight Services Ε.Π.Ε. απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο χωρίς την άδεια της. Το λογισμικό “CFSHellas.gr” είναι πνευματική ιδιοκτησία της “Cargo & Freight Services Ε.Π.Ε.” και υπό κατάθεση πατέντα. Ο χρήστης δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο το λογισμικό και τις αναφερόμενες στην ιστοσελίδα πληροφορίες, πέραν των, καθορισμένων στο παρόν, σκοπών και τρόπων. Τυχόν άλλα προϊόντα ή εταιρικές επωνυμίες τα οποία αναφέρονται στο παρόν δύνανται να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων.